Cbs yer belirleme

En karmaşık ilişkiler, en yoğun veri akışı ve değerlendirmeleri kentsel yerleşimlerde söz konusudur. Kent nüfusunun yoğunluğu, sağlık, eğitim, ulaşım ve kültürel hizmetlerin dağılımı, bu olanaklara erişim düzeyi kentleri daha yaşanabilir ya da yaşanamaz kılmaktadır.


  • gps motor takip.
  • facebook hack 2019 indir gezginler.
  • Cbs yer belirleme - Note 8 arama kaydetme.
  • VII. UZAL-CBS 2018 (ESTÜ);
  • windows xp silinmiş internet geçmişi görüntüleme!
  • Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir..
  • Yeteneklerinizi Gösterin!

Tüm bilim dalları, insan yaşamını daha rahat, konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda, özellikle coğrafi bilgi sistemlerinin kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusundaki olumlu katkıları çok fazladır Koçak, H. Son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da kullanımı hızla artmaktadır. Hem bilgisayar yazılımlarının kullanımı ve grafiklerdeki ilerlemeler hem de CBS temelli mekânsal analiz modelleri ve yöntemleri sağlık uygulamalarında yenilikleri teşvik etmektedir.

Özellikle planlama çalışmalarında verilerin analizi ve görüntülenmesi aşamasında çok sayıda veriyi hızlı bir şekilde değerlendirebilmesi nedeniyle karar vericiler tarafından en etkin araç olarak tercih edilmeye başlamıştır. Nüfustaki coğrafi varyasyonlar ve nüfusun sağlık hizmetleri ihtiyacı sağlık hizmetlerinin planlama ve çözümlenmesinde altyapı oluşturur.

Nüfus, sağlık hizmeti ihtiyaçlarını, sağlık hizmetlerine ulaşım yeteneklerini ve yararlanabilecekleri veya yararlanmak isteyecekleri hizmet türlerini etkileyen birçok boyutta — yas, cinsiyet, kültür ve ekonomik durum gibi- farklılık göstermektedir. CBS ile birlikte sağlık kuruluşlarının görsel dağılımı sağlanabilir, böylece yatırımların çerçevesi saptanarak, hangi bölgelerde yeni sağlık kuruluşlarının açılacağına karar verilebilir.

Sağlık kuruluşlarına ait personel bilgilerinin dağılımı elde edilerek, sorgulamalar yardımıyla personel dağılımındaki dengesizlikler ortaya çıkarılabilir. Böylece personel fazlası olan sağlık kuruluşlarından, eksik olan kuruluşlara atamalar yapılarak hem personeller daha etkin kullanılabilir hem de sağlık kuruluşlarının kalitesi arttırılabilir Ergün S. Hastalık haritaları, karmaşık coğrafi bilginin hızlı ve görsel bir özetini sunar. Politika oluşturma ve kaynak tahsisine yardım etmek ve ayrıca görünüşte yüksek riskli bölgeleri vurgulamak için hastalıkların etiyolojisinde hipotezleri oluşturmada çeşitli tanımlayıcı amaçlar için kullanılırlar.

Bunun için öncelikle hastalığın kümelerinin nerelerde olduğu istatistik incelemeler sonucunda belirlenmelidir. Kümeleme ile hastalığın artan görülme sıklığı önceden tespit edilebilir. Böylece bu bölgelerde risk altındaki kişiler belirlenebilir ve hastalık yapıcı çevresel etmenlerin araştırılmasına olanak sağlanabilir Çolak H. Sağlık politikalarında yapılan değişikliklere uyumun sağlanmasında da coğrafi bilgi sistemleri ile yapılacak çalışmalar hedefe ulaşmayı ve yeni sisteme uyumu kolaylaştıracaktır.

Bu öğenin dosyaları

Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinde politika değişikliğine gidilmektedir. Some features of this site may not work without it. Tekirdağ ili Marmara kıyı havza karakteristikleri ve taşkın risk faktörlerinin belirlenerek coğrafi bilgi sistemleri CBS veri tabanının oluşturulması. Yazar Bağdatlı, M. Yayın Türü doctoralThesis. Üst Veri Tüm öğe kaydını göster. Uygun olduğu belirlenen ilçelerin arazi özellikleri ve elektrik dağıtım şebekesi, yerleşim yerlerine yakınlık gibi özellikler göz önünde tutularak uygun yer belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışma sonunda, GES için Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası üzerinde değerler ile yer belirlemenin yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan konumsal verilerin önemi bilindiğinde, çalışmaların CBS yöntemi ile yapılması ile işin doğruluğunun artacağı ve GES yer seçimi süresinin çok azalacağı anlaşılmıştır. Eskişehir ili 14 ilçeden oluşmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine sahiptir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu nedenle il sınırı belediye sınırı olarak tanımlanmıştır. Eskişehir Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu. Çalışmaya bu alana ait Sayısal Arazi Modeli oluşturma ile başlanmıştır.

WhatsApp Başkası'nın Nerde olduğunu izlemek

Güneş enerjisi kullanma bakımından birçok ülkeye göre uygun bir yerdedir. Çalışmada öncelikle Eskişehir il sınırı içinde bulunan 14 ilçenin GES için uygun arazi durumu ele alınmıştır. Uygun ilçelerin seçimi yapılmıştır. İkinci aşamada ise, uygun ilçe sınırları içinde uygun alanlar belirlenmiştir. Bu yazılımların özelliği lisans ücretlerinin olmamasıdır.

Kocaeli İlinde Yeni Yerleşim Alanlarının Uzaktan Algılama Ve Cbs Teknolojileri İle Belirlenmesi

Yazılımların kodları açık olup istenilen değişiklik yapılabilmektedir. Internet üzerinden kısa sürede bilgisayara indirilerek kurulabilmektedir. Çalışmada belirtilen GES için uygun yer bulma konusunda 3 farklı veri tipi kullanılmıştır. Bu veri tipleri; a. Sahanın arazi durumu, b.

Sahanın meteorolojik durumu, c. Sahanın konumsal durumu. Belirtilen 3 farklı veri tipini oluşturmak ve yorumlamak için CBS yöntemi kullanılmıştır.

Öncelikle Sayısal Arazi Analizi ile çalışılan bölgenin eğim ve bakı durumu belirlenmiştir. Çalışılan sahanın uygun meteorolojik durumunu saptanmak için Grid Analiz kullanılmıştır. Sahanın konumunun yol, yerleşim yeri, enerji nakil hatları, vb. Araziden bu analiz için gerekli verileri toplamak en pahalı yöntemdir. Uydu görüntülerinin belli özelliğe sahip olanları kullanılarak veriler ucuz olarak elde edilebilir. Bu verilerin hassasiyetinin projenin amacına uygun olması gerekir. Her görüntü 16 bit radyometrik ve yaklaşık 90 m görsel ayırım gücüne ve x boyutuna sahiptir.

Şekil 2.

aromincama.tk

Processing...

Çalışılan il sınırları içinde kalan arazinin GES yatırımı için uygunluğu öncelikle eğim ve bakı açısından ele alınmıştır. GES için uygun yerin Türkiye için güneye bakan yamaçlar olduğu bilindiğinden topoğrafik yüzeylere dik vektörlerin kuzey ile yaptığı açı değerlerinin ile arasında olması istenmiştir. Bu özelliğe sahip yerler Şekil 6 da görülmektedir. Eskişehir il sınırları içinde kalan yerlerin eğim haritası. Şekil 4. Eskişehir il sınırları içinde kalan yerlerin bakı haritası. Şekil 5. Eskişehir il sınırları içinde bakının güney olduğu alanlar yeşil alanlar.

Meteorolojik Durum Analizi GES tasarımında dikkate alınması gereken en önemli parametrelerden biri bölgede güneş enerjisinin değerlendirilmesidir. Bu değerin diğer parametreler ile birlikte kullanılması gerekir. Bir bölgede GES tasarımı için gerekli enerjinin belirlenmesi için iki veriye gereksinim duyulur.

Javascript devre dışı

Bunlar; Güneşlenme Zamanı ve Işınım Şiddetidir. Bu çalışmada Güneşlenme Zamanı kullanılmıştır. Güneşlenme Zamanı, bir yerin bir gün içinde güneş görme zamanı olarak tanımlanır EİE, Genellikle bu süre yıl olarak hesaplanır. Buna göre belli değerin üzerinde olan bölgeler GES için uygun yer olarak belirlenir. Eskişehir ilçelerine ait güneşleme zamanına ait değerler Çizelge 1. Santralın tesis edileceği bölgenin, yılda en az saat güneşlenme süresine ve metrekare başına yıllık l KWh'lık bir güneş enerjisi değerine sahip olması gereklidir.

Ayrıca, 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının den az olmaması gereklidir. Yukarıdaki şartları sağlayan bir bölgede santral tasarımı için gerekli diğer çalışmaların yapılması gerekir EİE, Çizelge 1. GES konumu için bir bölgenin en az yılda saat güneşlenme süresine sahip olması gerekir koşulu göz önünde tutulmuştur.

Şekil 7. Bu koşullar bu bölgenin meteorolojik durum bakımından uygun olduğunu göstermektedir. Türkiye ortalama günlük toplam güneşleme süresi dağılımı EİE, 3. Konumsal Durum Analizi GES kurulum yeri belirlemede bir diğer konu bölgede üretilen elektriğin en uygun şekilde dağıtımının yapılmasıdır.

Üretilen elektriğin yakın yerleşim yerleri veya alanlarda sanayi tesisleri, organize sanayiler, fabrikalar, vb. Bu nedenle, bölgede bu tür coğrafi varlıkların yerlerinin belirlenmesi gerekir. Uygun alanların bu yerlerle ilişkilerinin belirlenmesi istenir. Geometrik Konumsal Analiz olan Yakınlık Analizi ile uygun alanlar araştırılmıştır.

GES kurulum yerinin enerji nakil hatlarına, trafolara ve yerleşim yerlerine yakınlığı araştırılmalıdır.